MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Dokumenty Strategiczne

Restrukturyzacje

W związku z naszym wieloletnim doświadczeniem rozumiemy zagrożenia, przed którymi stoją firmy znajdujące się w trudnej sytuacji. Aby im pomóc złagodzić to ryzyko, łączymy praktyczną wiedzę z umiejętnościami doradczymi, aby przeprowadzić klientów przez proces restrukturyzacji. Nasze podejście zawiera diagnozę oraz poprawę wyników lub innych parametrów we wszystkich lub wskazanych obszarach firmy.

communityMeeting

Plany naprawcze

Plany naprawcze, znane również jako plany działań naprawczych, to dokumenty lub strategie, które są opracowywane w celu zaradzenia określonym problemom, wyzwaniom lub sytuacjom kryzysowym. Plany te obejmują konkretne kroki i środki, które należy podjąć w celu rozwiązania problemu lub odwrócenia niekorzystnej sytuacji. Są one często stosowane w kontekście zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem oraz w sytuacjach, w których organizacja lub jednostka musi odpowiedzieć na niespodziewane wydarzenia lub nagłe zagrożenia.
construction crane 6381368 1920

GPR

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.
startup 593341 1920

Strategie rozwoju

Strategia rozwoju to długofalowy plan działania, który ma na celu osiągnięcie określonych celów i wzrostu w danej dziedzinie, organizacji, lub społeczeństwie. Jest to kompleksowy dokument, który określa kierunek, cele, cele pośrednie i konkretne kroki, które należy podjąć w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Strategia rozwoju uwzględnia analizę obecnej sytuacji, określenie zasobów i możliwości, identyfikację zagrożeń i szans, a także plan działania, który pomoże zrealizować założone cele.

Analiza i diagnoza obecnego stanu firmy

Identyfikacja kluczowych problemów i ograniczeń

Wypracowanie i nakreślenie mapy strategicznej zmian

Przygotowanie firmy do zarządzania zmianą

Zaprojektowanie elementów pro wzrostowych

Plan działań

Wdrożenia

Monitoring procesu i wyników

Weryfikacja i dostosowanie