MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Finansowanie inwestycji, Dotacje z Unii Europejskiej

Dofinansowanie

Źródła finansowania Twojej wizji – profesjonalna analiza i doradztwo

Analiza źródeł finansowania

Współpracę rozpoczynamy już na etapie tworzenia pomysłu, wskazując potencjalne źródła finansowania – wybieramy program operacyjny oraz działanie z zakresu Funduszy Europejskich i innych dostępnych źródeł dotacji. Przygotowujemy analizę szans na pozyskanie dofinansowania zarówno ze środków Unii Europejskiej jak również z innych źródeł (np. kredyt bankowy) celem uzupełnienia wkładu własnego w planowaną inwestycję.

Dokumentowanie

Przygotowanie dokumentacji

Profesjonalne przygotowanie dokumentacji zapewnia maksymalizację szans na przyznanie dotacji UE, optymalizację pieniężnego wkładu własnego oraz zmniejszenie wszelkich zobowiązań związanych z dofinansowaniem unijnym.

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Biznesplan lub studium wykonalności inwestycji
 • Prognoza finansowa
 • Opinia o innowacyjności
 • Załączniki
 • Dokumentacja techniczna
 • Dokumentacja środowiskowa
 • Dokumentacja marketingowa
 • Pomoc w pozyskiwaniu finansowania wkładu własnego

Sytuacja podobnie przedstawia się, jeżeli chodzi o inne źródła finansowania.

 • Analiza w zakresie wyboru najkorzystniejszego źródła finansowania inwestycji
 • Analiza finansowa
 • Wniosek o dotację
 • Biznesplan
 • Studium wykonalności
 • Wniosek o preferencyjną pożyczkę
 • Wniosek o udzielenie kredytu
 • Wniosek o zwolnienia strefowe

Inwestowanie

Inwestycje z sukcesem – profesjonalny proces realizacji

Proces inwestycyjny

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa pomysły biznesowe rzetelną i obiektywną analizą finansową opłacalności i wykonalności planowanych lub realizowanych przedsięwzięć. Oferujemy Państwu współpracę na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Opracowanie założeń funkcjonalno – użytkowych planowanego przedsięwzięcia

Sporządzenie założeń kosztowych realizacji przedsięwzięcia

Sporządzenie biznesplanu przedsięwzięcia

Określenie potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz przygotowanie kompletnego wniosku kredytowego lub o dofinansowanie wraz z załącznikami

Opracowanie i wdrożenie dedykowanych modeli finansowania i realizacji inwestycji

Skoordynowanie realizacji przedsięwzięcia na etapie projektowania

Podjęcie się zastępstwa inwestycyjnego

Rozliczenie środków pomocowych przed donatorem

Kompleksowa obsługa zamówień publicznych

Doświadcznie

Ponad 10 lat doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy UE – Twój klucz do rozwoju

Zaufaj naszemu doświadczeniu! Z sukcesem działamy na rynku od ponad 10 lat, pomagając klientom skutecznie pozyskiwać fundusze unijne na innowacyjne projekty, które przyczyniają się do dynamicznego rozwoju Twojego biznesu.

Opracowanie założeń funkcjonalno–użytkowych planowanego przedsięwzięcia

Nasza firma posiada doświadczenie i niezbędne kwalifikacje w sporządzaniu programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych program funkcjonalno-użytkowy jest konieczny, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest:

 • sporządzenie projektów (budowlanego, wykonawczego),
 • uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W uzgodnieniu z Klientem opracowujemy dokument, który stanowi podstawę dalszych działań związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia.

Sporządzenie orientacyjnych założeń kosztowych realizacji przedsięwzięcia

W oparciu o założenia programu funkcjonalno–użytkowego planowanego przedsięwzięcia, kalkulujemy wysokość niezbędnych nakładów potrzebnych do jego realizacji.

Sporządzenie biznes planu przedsięwzięcia

Biznes plan jest podstawowym dokumentem, który prezentuje celowość i efektywność ekonomiczną danego przedsięwzięcia. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o komercyjne wsparcie finansowe oraz przy ubieganiu się o dotacje.

Właściwie sporządzony biznes plan pozwala na:

 • ocenę przedsięwzięcia pod kątem jego wykonalności technicznej i ekonomicznej,
 • ocenę przedsięwzięcia pod kątem jego opłacalności i trwałości w czasie,
 • ocenę przedsięwzięcia pod kątem jego wpływu na rozwój i konkurencyjność organizacji na rynku.
Określenie potencjalnych źródeł sfinansowania przedsięwzięcia oraz pomoc w ich pozyskaniu

W oparciu o doświadczenie naszego zespołu pomagamy dobrać optymalne źródła finansowania Państwa przedsięwzięcia. W zależności od charakteru projektu możemy przygotować wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych i pomocowych funduszy krajowych oraz wnioski kredytowe i leasingowe.
W ostatnich 7 latach nasz Zespół pomógł Klientom pozyskać kredyty i dotacje na kwotę blisko 1 mld zł.

Opracowanie i wdrożenie dedykowanych modeli finansowania i realizacji inwestycji np. poprzez emisję obligacji przychodowych, lub w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).

Wspólnie z współpracującymi z nami instytucjami z sektora finansowego oraz kancelariami prawnymi możemy opracować i wdrożyć dedykowany (specyficzny) model finansowania i realizacji inwestycji. Sposób wyboru modelu finansowania w oparciu o dostępne instrumenty rynku finansowego następuje po dogłębnej i szczegółowej analizie. Projekty takie muszą spełniać rygorystyczne wymagania instytucji finansowych zarządzających danymi instrumentami.

Skoordynowanie realizacji przedsięwzięcia na etapie projektowania

Oferujemy usługę koordynowania prac projektowych, wyboru zespołu projektantów, kontroli postępu prac projektowych, uzyskania niezbędnych pozwoleń i zaświadczeń niezbędnych przy przygotowaniu procesu inwestycyjnego.

Podjęcie się zastępstwa inwestycyjnego

Oferujemy Inwestorom usługę zastępstwa inwestycyjnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu kontraktów ze środków krajowych, jak i funduszy unijnych, możemy zaoferować Państwu profesjonalną i kompleksową pomoc na wszystkich etapach realizacji projektu – od pomysłu do końcowego rozliczenia i zakończenia inwestycji. Na bazie udzielonego nam pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Klienta realizujemy wszelkie czynności zmierzające do skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Rozliczenie środków pomocowych przed donatorem (wnioski o płatność, sprawozdania i raporty)

W przypadku inwestycji realizowanych w oparciu o środki pomocowe, zasadniczą rolę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa inwestycji jest sposób i jakość jej rozliczenia. Ze względu na przepisy i wymogi unijnych instytucji odpowiedzialnych za transfer środków publicznych proces rozliczania finansowania jest bardzo złożony i skomplikowany. Dla jego realizacji niezbędnie staje się zaangażowanie specjalistów w tym zakresie.

W ramach naszej oferty proponujemy:

 • analizę prowadzonych działań w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia,
 • przygotowanie opisu przedkładanych do rozliczenia dokumentów finansowych,
 • opracowanie sprawozdań okresowych i końcowych
Kompleksowa obsługa zamówień publicznych

Zamówienia publiczne są głównym narzędziem stosowanym przy zlecaniu robót i usług finansowanych ze źródeł publicznych. Jest to również mechanizm zapewniający przejrzystość redystrybucji środków publicznych.

Oferujemy kompleksową obsługę zamówień publicznych:

 • przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowania przetargowego,
 • prowadzenie postępowania odwoławczego.

Inwestycje Zdrowotne

Opinia o celowości inwestycji w sektorze zdrowia – IOWISZ

Opracowujemy wnioski IOWISZ niezbędne do uzyskania Opinii o Celowości inwestycji.

IOWISZ wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy na temat inwestycji, ale również doskonałej znajomości dokumentów strategicznych na poziomie krajowy i regionalnym oraz wymaga posiadania pełnej wiedzy na temat rynku usług medycznych. Zakres niezbędnych analiz jest bardzo szeroki, a od jakości ich wykonania zależy uzyskanie pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji (OCI).

Innowacje

Projekty badawczo-rozwojowe

Posiadamy szeroką wiedzę i praktyczne doświadczenie w obszarach związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wdrażanie w polskich przedsiębiorstwach innowacji produktowych i procesowych. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy, opracowywaniu dokumentów strategicznych i pomocy w uzyskaniu środków finansowych dla projektów w obszarze badań i rozwoju.

Arturo Wibawa Akar Eye open.512

Identyfikacja potrzeb, przygotowywanie, organizowanie konsorcjów, pozyskiwanie finansowania, zarządzanie

document

Projekty B+R krajowe i międzynarodowe, audyty projektów

Arturo Wibawa Akar Edit.512

Organizacja działów B+R w firmach, zewnętrzne zarządzanie projektami realizowanymi przez firmy i jednostki naukowe, współpraca z jednostkami naukowymi

Arturo Wibawa Akar Money.512

Finansowanie – identyfikacja potrzeb i możliwości, pomoc w pozyskiwaniu finansowania projektów innowacyjnych, transferu technologii oraz B+R, opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej, biznesplanów

Briefcase

Realizacja badań ewaluacyjnych projektów, programów badawczych, technologii i produktów

Audyty

Realizujemy szerokie spektrum dokumentacji, do którego należą między innymi analizy i ekspertyzy wybranych elementów z obszaru funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Pełnimy funkcje inżyniera kontraktu odpowiedzialnego za pełną realizację projektu lub wsparcie wybranych obszarów w zarządzaniu projektem (w szczególności w zakresie procedury wyłaniania wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności lub ustawą o prawie zamówień publicznych oraz finansowym rozliczeniu dotacji, monitoringu, zachowania trwałości projektu oraz osiągania zakładanych wskaźników projektu).

Wywiad gospodarczy

Analiza uwarunkowań zewnętrznych, wewnętrznych, synergii przedsiębiorstwa z otoczeniem

Analizy retrospektywne, prospektywne, operatywne

Analizy ekonomiczne, finansowe