MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Zarządzanie Projektami

Efektywność

Skuteczne Zarządzanie Twoimi Sukcesami

Koordynacja projektu

Proponujemy unikatowe rozwiązania oparte o praktyczne doświadczenia, które zdobyliśmy prowadząc wiele projektów. Koordynacja projektu obejmuje m.in. zarządzanie codziennymi operacjami projektu, podtrzymywanie świadomości terminów i zadań oraz zarządzanie dokumentacją. Skuteczna koordynacja projektu może wnieść wiele korzyści i zmaksymalizować wydajność Twojego zespołu w miejscu pracy.

Komunikowanie obszarów ważnych i priorytetowych

Usprawnienie komunikacji

Zwiększenie produktywności projektu i jego jakości

Trzymanie się harmonogramu i budżetu

Minimalizowanie ryzyka

Poprawa opinii klientów

Przetarg

Klucz do Realizacji Sukcesu

Wybór wykonawców

Rola wykonawców ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby dokonać prawidłowego wyboru. Proces ten ogólnie określany jest jako „przetarg” i obejmuje przygotowanie dokumentacji przetargowej opisującej projekt, a następnie zaproszenie do składania ofert od potencjalnych wykonawców.

Wstępna kwalifikacja

Rozmowa przed przetargiem

Proces przetargowy

Przygotowanie

Bezpieczeństwo i Efektywność

Postępowanie przetargowe

Zamówienia publiczne w formie przetargów wymagają bardzo skrupulatnego przygotowania, wykonanego zgodnie z przepisami prawa. Na zamawiającym ciąży wiele istotnych obowiązków, których niedopełnienie może rodzić konsekwencje finansowe i prawne. Jednym z istotniejszych elementów jest dokładne opisanie całej procedury związanej z planowaniem zamówienia publicznego. Kompleksowe przygotowanie postępowania przetargowego to jednak także rzetelne opisanie przedmiotu, na przykład usługi, której zamówienie będzie dotyczyło.

Raporty

Pełna Kontrola – Skuteczne Monitorowanie Inwestycji

Kontrola i monitoring

Złożoność projektu, dojrzałość organizacyjna, doświadczenie zespołu, budżet oraz inne czynniki określają wymagany poziom kontroli projektu. Procesy monitorowania i kontroli nieustannie śledzą, przeglądają, dostosowują i raportują wyniki projektu. Obejmują one porównanie rzeczywistej wydajności z planowaną wydajnością i podjęcie działań naprawczych w celu uzyskania pożądanego wyniku, gdy istnieją znaczące różnice. Wszystko po to, aby zapewnić, że zatwierdzony i autoryzowany projekt mieścić się będzie w czasie i budżecie.

Pomiar planowanej wydajności w porównaniu z rzeczywistą wydajnością

Bieżąca ocena wyników projektu w celu zidentyfikowania wszelkich potrzebnych działań zapobiegawczych lub naprawczych

Utrzymywanie dokładnych i aktualnych informacji na podstawie wyników projektu i powiązanej dokumentacji

Dostarczenie informacji, które wspierają aktualizację statusu, prognozowania i mierzenia postępów

Dostarczenie prognoz aktualizujących bieżące koszty i harmonogram projektu

Monitorowanie wdrażania wszelkich zatwierdzonych zmian lub poprawek harmonogramu

Monitorowanie

Skuteczne rozliczenia projektów – bezpieczeństwo i powodzenie

Rozliczanie projektu

Aby zamknąć konkretny projekt należy pamiętać o etapie rozliczania. Dobrze przygotowane rozliczenie zapewnia nie tylko płynną wypłatę środków z dofinansowania, ale również świadczy o powodzeniu realizacji projektów. Dzięki temu cały proces finansowania przebiega znacznie sprawniej. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość przepisów i wytycznych pozwala nam rzetelnie przeprowadzić klienta przez skomplikowane procedury. Przejmujemy na siebie obowiązki w zakresie przygotowania dokumentacji oraz na bieżąco monitorujemy zgodność realizacji projektu.

Przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią oraz końcową

Weryfikacja prawidłowości przebiegu procesu wyboru wykonawcy (dokumentacji ofertowej, umów z wykonawcami, pracownikami i zleceniobiorcami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Weryfikacja prawidłowego opisywania dokumentów księgowych potrzebnych do rozliczenia projektu

Komunikacja z instytucją odpowiedzialną za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków o płatność

Przygotowywanie korespondencji do instytucji rozliczającej w sprawach dotyczących rozliczania projektu

Bieżący monitoring prawidłowości realizacji projektu w świetle umowy o dotację

Analiza

Ewaluacja projektów – klucz do skutecznej optymalizacji

Ewaluacja

Proces zbierania i analizowania informacji pozwala zrozumieć postęp, sukces i efektywność projektu. Jest to ważny aspekt zarządzania projektami, który może ułatwić pomyślne zakończenie oraz wpłynąć na decyzje dotyczące ich przyszłości.

  • Ocena planowania projektu
  • Ocena realizacji projektu
  • Ocena monitorowania projektu