MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Infrastruktura-edukacyjna

Wprowadzenie

Infrastruktura-edukacyjna

Na świat edukacji należy patrzeć, biorąc pod uwagę procesy globalne. Rozwój systemu edukacji musi być rozpatrywany w odniesieniu do trendów światowych. W związku z większym dostępem do globalnego rynku pracy, polscy absolwenci coraz częściej zmuszeni są do konkurowania o pracę z rówieśnikami, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

CELE

Cele kraju na najbliższe lata

Niezbędne jest unowocześnienie i poprawa jakości edukacji, oraz dopasowanie edukacji do potrzeb zmieniającej się gospodarki i społeczeństwa. Należy zapewnić powszechny dostęp i wysoką jakość opieki oraz edukacji w przedszkolach i szkołach wszystkich poziomów i typów, oraz zorientować je na pobudzanie kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych, i przygotowanie do uczenia się przez całe życie. Szczegółowymi celami kraju na najbliższe lata są m.in.:

  • Stworzenie powszechnie dostępnej oferty wczesnej edukacji i opieki wysokiej jakości, nastawionej na wspomaganie rodziców wychowujących dzieci w wieku do 5 lat,
  • Wprowadzenie nowych modeli kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli oraz kariery zawodowej nauczycieli, sprzyjających wybieraniu zawodu nauczyciela i pozostawania w nim przez najlepszych,
  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez zorientowanie na efekty uczenia się, w szczególności w zakresie kluczowych kompetencji, a także personalizację nauczania oraz ewaluację pracy szkół i placówek,
  • Poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym poprzez wzmocnienie mechanizmów konkurencji między uczelniami,
  • projakościowe finansowanie i ułatwienie transferu edukacja – praca, Wzmocnienie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej studentów i pracowników naukowych.

W MS Prime cenimy wartość edukacji od najmłodszych lat i pomagamy w przygotowaniu i realizacji projektów zarówno dla JST jak i przedsiębiorstw prywatnych.

Nasze doświadczenie


4

Projekty

14 625 270

Dofinansowanie ze środków UE (PLN)

Infrastruktura edukacyjna

Wsparcie szkół obszaru BOF w związku z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19

Czytaj dalej

Infrastruktura edukacyjna

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE SŁONECZNE W WASILKOWIE – ROZBUDOWA W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEGO

Czytaj dalej

Infrastruktura edukacyjna Przedsiębiorczość i innowacje

Michałkowo (budowa przedszkola)

Czytaj dalej