MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Projekty unijne

10/07/2023

Projekty unijne

znaki

 

Zwiększenie odporności na czynniki losowe oraz wzrost konkurencyjności firmy MS PRIME Marcin Szczebiot poprzez wdrożenie innowacyjnego programowania do cyfryzacji procesu zarządzania przedsiębiorstwem

 

Projekt pn. „„Zwiększenie odporności na czynniki losowe oraz wzrost konkurencyjności firmy MS PRIME Marcin Szczebiot poprzez wdrożenie innowacyjnego programowania do cyfryzacji procesu zarządzania    przedsiębiorstwem” realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.06.02.00-20-0135/21-00 z dnia 28.09.2022 r. w ramach Osi priorytetowej VI. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

W ramach Projektu Wnioskodawca chce wprowadzić do swojej działalności innowacyjne oprogramowanie, które umożliwi sprawne oraz profesjonalne zarządzanie projektami oraz zadaniami firmy w sytuacji kolejnego kryzysu spowodowanego czynnikami losowymi, w tym pandemią COVID. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności na rynku.

Celem Projektu jest wprowadzenie innowacyjności procesowej obejmującej usługi świadczone przez firmę, zarządzanie przedsiębiorstwem i zadaniami, komunikację, zabezpieczenia sieci oraz archiwizację, dzięki której firma przygotuje się na wypadek wystąpienia epidemii lub podobnego kryzysu, zwiększy efektywności oraz sprawność działania. Ponadto, wzrośnie konkurencyjność przedsiębiorcy, przez co zwiększy się szansa na pozyskanie nowych klientów i wzrost przychodów ze sprzedaży.

Cele szczegółowe:

  1. Cyfryzacja procesów biznesowych do 31.08.2023 r.
  2. Możliwość prowadzenia działalności w wypadku silnych obostrzeń, w tym działalności zdalnie przez max 250 użytkowników.
  3. Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa na poziomie większej lub równej 1,0.
  4. Utrzymanie relacji ze stałymi partnerami biznesowymi oraz pozyskanie nowych klientów.
  5. Utrzymanie aktualnej pozycji rynkowej z perspektywą rozszerzenia udziału w runku podlaskim o 20%.
  6. Zwiększenie sprawności działania o 90%.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

  1. Zadanie dot. zakupu środków trwałych – Przygotowanie specjalistycznych stanowisk pracy do wdrażanych systemów informatycznych.
  2. Zadanie dot. zakupu autorskiego oprogramowania gotowego firmy Techio.pl Marek Budkiewicz – Zakup innowacyjnego oprogramowania do cyfryzacji procesu zarządzania projektami i procesami biznesowymi firmy.
  3. Zadanie dot. zakupu usługi programistycznej – Wdrożenie innowacyjnego, darmowego oprogramowania Business Intelligence do cyfryzacji procesu świadczenia usług doradczych wraz z jego rozbudową o dodatkowe funkcje oraz wdrożenie systemu archiwizacji.
  4. Zadanie dot. zakupu usług szkoleniowych – Szkolenie specjalistyczne dotyczące wdrożonego innowacyjnego oprogramowania.

Poprzez modyfikację procesów świadczenia usług i zarządzania łatwiejsze będzie dotarcie do nowych grup docelowych oraz utrzymanie dotychczasowych klientów, w tym w warunkach wymagających kontaktów zdalnych.

Okres realizacji projektu: 28.09.2022 – 31.08.2023.

Wartość Projektu: 178 500,00 PLN

EFRR: 151 725,00 PLN

 


 

baner

 

Michałkowo

Projekt „Michałkowo”  RPPD.03.01.01-20-0430/19 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Planowany okres realizacji Projektu: 01.07.2021r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 2 692 932,64 PLN
Wartość dofinansowania: 2 288 992,74 PLN

Beneficjent/Wnioskodawca – SORBUS Jakub Gryko.
Partner Projektu – MS PRIME Marcin Szczebiot.

Celem głównym Projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 81 (42K, 39M) dzieci Gminy Michałowo poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, zajęcia z kompetencji kluczowych oraz zajęcia dla 4 dzieci niepełnosprawnych, a także wzrost kwalifikacji/kompetencji 3 (3K) zatrudnionych nauczycieli w terminie do 30.06.2023 r.

Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu

Zajęcia dodatkowe w zakresie stwierdzonych deficytów Liczba uczniów objętych wsparciem
Zajęcia logopedyczne, zajęcia indywidualne, 40h/os. w
okresie XI.2021 – VIII.2022
16 dzieci
Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym,
zajęcia grupowe (10 grup – 5 os./gr), 25 tygodni x 2
zajęcia w tygodniu, czas trwania zajęć – 1h (45 min), w
okresie XI.2021 – VIII.2022
50 dzieci
Integracja sensoryczna, zajęcia indywidualne 3 razy w
tygodniu przez 25 tygodni, czas trwania zajęć 1 h (45
min), w okresie XI.2021 – VIII.2022
4 dzieci
Sensoplastyka, zajęcia grupowe (10 grup – 8 os./gr), 25
tygodni x 1 zajęcia w tygodniu, czas trwania zajęć – 1h
(45 min), w okresie XI.2021 – VIII.2022
80 dzieci
Spotkania z psychologiem, zajęcia indywidualne 2-3 razy
w tygodniu przez 19 tygodni, w okresie VI-X.2022
8 dzieci
Super rockets, zajęcia grupowe (10 grup – 8 os./gr), 19
tygodni x 2-3 zajęcia w tygodniu, w okresie VI-X.2022
80 dzieci
Terapia ręki, zajęcia indywidualne 2-3 razy w tygodniu
przez 19 tygodni, w okresie VI-X.2022
6 dzieci
Zajęcia zdrowy kręgosłup, zajęcia indywidualne 1 raz w
tygodniu przez 16 tygodni, w okresie VI-X.2022
10 dzieci
Zajęcia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Liczba uczniów objętych wsparciem
Koło z języka angielskiego, zajęcia grupowe (6 grup – 10) 60 dzieci
Koło artystyczne (plastyczno-kulinarne), zajęcia
grupowe (6 grup – 10 os./gr), zajęcia 2 godziny w
tygodniu, w okresie XI.2021-VI.2023
60 dzieci
Koło teatralne, zajęcia grupowe (2 grupy – 15 os./gr.),
zajęcia 1 godzina w tygodniu, w okresie XI.2021-VI.2023
30 dzieci
Koło matematyczne, zajęcia grupowe (6 grup – 10
os./gr.), zajęcia 1 godzina w tygodniu, w okresie XI.2021-VI.2023
60 dzieci
Zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia grupowe (5 grup –
10 os./gr.), zajęcia 1 godzina w tygodniu, XI.2021-VI.2023
50 dzieci
Zajęcia edukacyjno- wychowawcze z tańca i dobrych
manier z elementami rytmiki, zajęcia grupowe (10 grup
– 6 os./gr.), zajęcia 1 godzina w tygodniu, V.2022-VI.2023
60 dzieci
Szachy, zajęcia grupowe (5 grup – 10 os./gr.), zajęcia 1
godzina w tygodniu, V.2022-VI.2023
50 dzieci
Doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Liczba nauczycieli objętych
wparciem
Studia podyplomowe Integracja sensoryczna, 2 semestry 2 nauczycieli
Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika, 3 semestry 1 nauczyciel
Trener TUS I i II stopień 3 nauczycieli
Pozytywna dyscyplina 3 nauczycieli
Wyjazdy edukacyjne 81 dzieci