MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Ścieżka SMART – Projekty fazowane

10/16/2023

Ścieżka SMART – Projekty fazowane

Nabór Ścieżka SMART

Projekty fazowane daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację fazy II projektów, wybranych do dofinansowania w oparciu o przepisy dla perspektywy 2014‑2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), poddziałanie 1.1.1 lub działanie 1.2. (projekty badawczo-rozwojowe).

Wniosek może dotyczyć projektu, który podlega fazowaniu w POIR w odrębnym trybie określonym przez NCBR. Fazowanie (podział na dwie fazy) ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji projektów, których pełna realizacja rzeczowa i finansowa nie zakończy się do 31 grudnia 2023 roku.

Nabór skierowany jest do podmiotów, które zawarły umowy o dofinansowanie w ramach POIR tj. przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie lub w konsorcjach, również z organizacjami badawczymi. Zgodnie z kryteriami wyboru firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

O dofinansowanie fazy II projektów w ramach naboru może się ubiegać:

  • przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące fazę I projektu współfinansowanego w ramach POIR lub
  • lider konsorcjum wspólnie z konsorcjantami  w ramach konsorcjum realizujący fazę I projektu współfinansowanego w ramach POIR; liderem konsorcjum musi być zawsze przedsiębiorstwo, pozostałymi konsorcjantami mogą być przedsiębiorstwa lub organizacje badawcze.

Podmioty wnioskujące o wsparcie fazy II projektu muszą być tymi samymi podmiotami, które zostały wymienione w umowie o dofinansowanie zawartej w POIR.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach fazy II projektu, aby uzyskać wsparcie.

Budżet konkursu

320 000 000 zł

Dofinansowanie

Maksymalny dopuszczalny poziom oraz kwota dofinansowania projektu (łącznie faza I i faza II) – zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie zawartej w ramach POIR.

Łączny całkowity koszt projektu (faza I i faza II) musi przekraczać kwotę 5 000 000 EUR.