MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

„Michałkowo”

10/17/2023

„Michałkowo”

baner

„Michałkowo”  RPPD.03.01.01-20-0430/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Planowany okres realizacji Projektu: 01.07.2021r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 2 692 932,64 PLN
Wartość dofinansowania: 2 288 992,74 PLN

Beneficjent/Wnioskodawca – SORBUS Jakub Gryko.
Partner Projektu – MS PRIME Marcin Szczebiot.

Celem głównym Projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 81 (42K, 39M) dzieci Gminy Michałowo poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, zajęcia z kompetencji kluczowych oraz zajęcia dla 4 dzieci niepełnosprawnych, a także wzrost kwalifikacji/kompetencji 3 (3K) zatrudnionych nauczycieli w terminie do 30.06.2023 r.

Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu

Zajęcia dodatkowe w zakresie stwierdzonych deficytów Liczba uczniów objętych wsparciem
Zajęcia logopedyczne, zajęcia indywidualne, 40h/os. w
okresie XI.2021 – VIII.2022
16 dzieci
Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym,
zajęcia grupowe (10 grup – 5 os./gr), 25 tygodni x 2
zajęcia w tygodniu, czas trwania zajęć – 1h (45 min), w
okresie XI.2021 – VIII.2022
50 dzieci
Integracja sensoryczna, zajęcia indywidualne 3 razy w
tygodniu przez 25 tygodni, czas trwania zajęć 1 h (45
min), w okresie XI.2021 – VIII.2022
4 dzieci
Sensoplastyka, zajęcia grupowe (10 grup – 8 os./gr), 25
tygodni x 1 zajęcia w tygodniu, czas trwania zajęć – 1h
(45 min), w okresie XI.2021 – VIII.2022
80 dzieci
Spotkania z psychologiem, zajęcia indywidualne 2-3 razy
w tygodniu przez 19 tygodni, w okresie VI-X.2022
8 dzieci
Super rockets, zajęcia grupowe (10 grup – 8 os./gr), 19
tygodni x 2-3 zajęcia w tygodniu, w okresie VI-X.2022
80 dzieci
Terapia ręki, zajęcia indywidualne 2-3 razy w tygodniu
przez 19 tygodni, w okresie VI-X.2022
6 dzieci
Zajęcia zdrowy kręgosłup, zajęcia indywidualne 1 raz w
tygodniu przez 16 tygodni, w okresie VI-X.2022
10 dzieci
Zajęcia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Liczba uczniów objętych wsparciem
Koło z języka angielskiego, zajęcia grupowe (6 grup – 10) 60 dzieci
Koło artystyczne (plastyczno-kulinarne), zajęcia
grupowe (6 grup – 10 os./gr), zajęcia 2 godziny w
tygodniu, w okresie XI.2021-VI.2023
60 dzieci
Koło teatralne, zajęcia grupowe (2 grupy – 15 os./gr.),
zajęcia 1 godzina w tygodniu, w okresie XI.2021-VI.2023
30 dzieci
Koło matematyczne, zajęcia grupowe (6 grup – 10
os./gr.), zajęcia 1 godzina w tygodniu, w okresie XI.2021-VI.2023
60 dzieci
Zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia grupowe (5 grup –
10 os./gr.), zajęcia 1 godzina w tygodniu, XI.2021-VI.2023
50 dzieci
Zajęcia edukacyjno- wychowawcze z tańca i dobrych
manier z elementami rytmiki, zajęcia grupowe (10 grup
– 6 os./gr.), zajęcia 1 godzina w tygodniu, V.2022-VI.2023
60 dzieci
Szachy, zajęcia grupowe (5 grup – 10 os./gr.), zajęcia 1
godzina w tygodniu, V.2022-VI.2023
50 dzieci
Doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Liczba nauczycieli objętych
wparciem
Studia podyplomowe Integracja sensoryczna, 2 semestry 2 nauczycieli
Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika, 3 semestry 1 nauczyciel
Trener TUS I i II stopień 3 nauczycieli
Pozytywna dyscyplina 3 nauczycieli
Wyjazdy edukacyjne 81 dzieci